Telefon   +48 696 162 879

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
FIRMY Szkółki Drzew Owocowych i Podkładek Barbara i
Krzysztof Waleczek


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Szkółki Drzew Owocowych i Podkładek Barbara i Krzysztof Waleczek zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Szkółki Drzew Owocowych i Podkładek Barbara i Krzysztof Waleczek, 43-520 Mnich, Gagarina 3, nazwa szczególnej formy prawnej: OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5482233388 zwana dalej "Organizatorem".

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem https://www.facebook.com/drzewkawaleczekpl/?fref=ts (dalej "Strona Konkursowa").

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ® ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook ®.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora przy Mnich, Gagarina 3, 43-520.

2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie, które posiadają adres zamieszkania na terytorium Polski.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Fundatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora lub Fundatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób.

4. Konkurs trwa od dnia 15-07-2020r. do 5.08.2020r. włącznie.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. posiadanie konta użytkownika na portalu społecznościowym Facebook ®;

b. polubienie fanpage'u marki Drzewka Waleczek;

c. udostępnienie wpisu o konkursie na osi czasu uczestnika;

d. zamieszczenie pod wpisem o konkursie komentarza, ze zdjęciem rabat Liliowych czy innego miejsca z Liliami które jest własnością uczestnika.

6. Zgłoszenia udziału w Konkursie niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie.

7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia konkursowego do celów marketingowych firmy Szkółki Drzew Owocowych i Podkładek Barbara i Krzysztof Waleczek

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Zwycięzcami konkursu zostanie 1 osoba której zdjęcie zbierze największą ilość polubień na profilu Szkółki Drzew Owocowych i Podkładek Barbara i Krzysztof Waleczek

2. Zwycięzca konkursu ogłoszony zostanie do dn. 15 sierpnia 2020 r. Nazwiska osób nagrodzonych opublikowane zostaną w informacji zamieszczonej na fanpage'u marki Drzewka Waleczek.

3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom osobiście (po uprzednim kontakcie) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

4. Jury Konkursowe ze zgłoszonych i przesłanych przez uczestników Konkursu w danym dniu trwania Konkursu 1 zdjęcie z największą ilością polubieni.

5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania zwycięzców oraz wydawania nagród prowadzić będzie Jury Konkursowe, w skład, którego wchodzić będą 3 osoby powołane przez Organizator konkursu.

6. Propozycje zdjęć konkursowych zawierające słowa lub treści wulgarne, obelżywe, nieobyczajne lub w inny sposób sprzeczne z prawem albo zawierające nazwy zastrzeżone lub w inny sposób prawnie chronione, nie będą uwzględniane w Konkursie.

7. Ten sam uczestnik może zostać zdobywcą co najwyżej jednej nagrody.

IV. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest voucher na zakupy bezpośrednie o wartości 300 pln lub zestaw roślin: Klon palmowy "Garnet", Miłorząb "Troll", Cedr Libani "Glauca", Trawa pampasowa, Miskant Strictus, Miskant Memory, 3x lawenda, 3x jeżówka, 3x lilia niespodzianka.

2. W przypadku niemożności odebrania nagrody przez jej zdobywcę nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

3. Podatek od wygranej ponosi organizator.

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

2. Zawinione podanie przez uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

3. Naruszenie przez uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

5. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu uczestnika, który:

a. postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem;

b. zarejestrował się w Konkursie, używając do tego treści o charakterze wulgarnym lub w inny sposób nieodpowiednim;

c. wykorzystywał więcej niż jedno konto w portalu społecznościowym Facebook ®.

VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego przebiegu Konkursu, w terminie do 20.08.2020.. Reklamacje należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu reklamującego, na adres Szkółki Drzew Owocowych i Podkładek Barbara i Krzysztof Waleczek Adres: 43-520 Mnich, Gagarina 3, z dopiskiem: „KONKURS DRZEWKA WALECZEK". Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Jury Konkursowe. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub zamieszczane przez niego treści w związku z udziałem w Konkursie będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzanie nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe uczestników zostaną zniszczone lub trwale wykasowane.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Mnich dnia 14.07.2020.
ORGANIZATOR

Ogród jak marzenie